Home   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าซอฟท์แวร์   |   วิชาการน่ารู้   |   อัพเดทซอฟท์แวร์   |   บริการของเรา   |   ดาวน์โหลด   |   ติตด่อเรา
 
       ต้นปี พ.ศ. 2535  น.สพ.ดร.ปรียพันธ์ อุดมประเสริฐ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์  คุณอรอนงค์ ศิริรังคมานนท์ และ น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำวิชาการที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงผลผลิตของฟาร์มสุกรบ้านเรา ในครั้งนั้น เมืองไทยเริ่มมาการใช้โปรแกรม PigChamp เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาผลผลิตสุกรในระดับฝูง แต่ยังประสบปัญหาในการอ่านและทำความเข้าถึงรายงานที่ได้จากโปรแกรมด้วยข้อจำกัดในด้านภาษาและความสลับซับซ้อนของรายงานที่ได้จากโปรแกรม ทำให้ น.สพ.ดร.ปรียพันธ์ มีความคิดที่จะสร้างโปรแกรมรูปแบบเดียวกับกับที่มีรูปแบบเป็นภาษาไทยขึ้น




       ปี พ.ศ. 2536 โปรแกรม "หมอหมู" เวอร์ชั่น 1.0 ได้เริ่มออกสู่ตลาดเลี้ยงสุกรบ้านเรา ได้รับการตอบรับจาก เจ้าของฟาร์ม สัตวแพทย์ และนักวิชาการ บ้านเราเป็นอย่างดี โดยมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้และรายงานต้องเป็นภาษาไทย ต่อมาได้มีการพัฒนา แก้ไขข้อผิดพลาด เป็นเวอร์ 1.8 และเพิ่มเติมในส่วนของสุกรขุน เป็นเวอร์ชั่น 2.0

ด้วยเหตุนี้เอง เพื่อให้การนำเสนอทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือ "งานที่ปรึกษาฟาร์ม"


       ในครั้งช่วงเวลานั้น  อาชีพที่ปรึกษาฟาร์ม  ยังไม่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเจ้าของฟาร์มมากนัก รูปแบบการเป็นที่ปรึกษาจะอยู่ในลักษณะของการส่งเสริมการขายของบริษัทยาสัตว์เป็นส่วนมาก แต่ทีมสัตวแพทย์ นักวิชาการ รวมทั้งผู้บริหารแผนกหมอหมูในขณะนั้นมีมุมมองที่แตกต่างออกไป การที่จะพัฒนาวิชาการในฟาร์มสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องแยกออกจากการขายเวชภัณฑ์ รูปแบบของงานที่ปรึกษาฟาร์มของแผนกหมอหมูจึงชัดเจนมากขึ้น โดยนักวิชาการของทีมงานจะให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไข โดยไม่อิงผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง โดยคิดค่าปรึกษาฟาร์มจากเจ้าของฟาร์มโดยตรง และได้รับการยอมรับจากเกษตรกรและนักวิชาการในวงการเลี้ยงสุกรบ้านเรามากขึ้นมากขึ้น


       เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 จึงได้จัดตั้งบริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ จำกัด เพื่อดำเนินงานด้วยความเป็นกลางและจัดรูปแบบของการทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา ในช่วงแรกการแบ่งส่วนงานมี 3 ส่วนหลักๆ คือ


           1.งานที่ปรึกษาฟาร์มสุกร
           2.งานพัฒนาซอพท์แวร์
           3.งานทดลองผลิตภัณฑ์
 
   
Live Informatics
team

นายสัตวแพทย์วินัย ทองมาก
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและที่ปรึกษาผลผลิตสุกร

นายสัตวแพทย์อารยันต์ ยืนยาว
ที่ปรึกษาผลผลิตสุกร

นายสัตวแพทย์วีรพงษ์ มุสุกะ
ที่ปรึกษาผลผลิตสุกร

คุณชานนท์ วัฒนพานิช
ผู้จัดการแผนกพัฒนาโปรแกรมและบริการคอมพิวเตอร์





 
 
 
 
     
Live informatics Co., Ltd.
101/177 Rattanaphibhet road
Muang district
Nonthaburi 11000
Thailand

บริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ จำกัด
เลขที่ 101/177 ถนนรัตนาธิเบศร
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี   11000
Contact us
Tel : 0-2921-6818
Fax : 0-2921-6819
Software, our service, the company information
E-Mail:
info@li.co.th